1. Met de guts aan het werk, inoleum snijden op het atelier van Twan de VosSchilderworkshops voor groepen, groot en klein in NederlandWerken aan een sculptuur, de pur in de vorm snijden op het atelier van Twan de VosPolyester aanbrengen op een sculptuurKeramische vaas met glazuur beschilderen op het atelier
 2. Annelies van Biesbergen en Twan de Vos, (1962-2019
  Antoniusstraat 3A
  5038DK Tilburg
  ateliervanbiesbergen@gmail.com

 3. Algemene voorwaarden: Atelier van Biesbergen, gevestigd Antoniusstraat 3a , 5038 DK Tilburg. BTWNr: NL002002084B37B02Ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer: 18130708 Algemeen

  Onderstaande voorwaarden zijn gemaakt om jullie Creatieve Schilderworkshop zo goed en helder mogelijk te verzorgen, zodat iedereen weet waar men rekening mee dient te houden, en zodat je van te voren weet hoe e.e.a. geregeld wordt.

  Onderstaande voorwaarden zijn afspraken die van toepassing zijn op jouw boeking/iedere boeking bij Atelier van Biesbergen. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien je hiervan schriftelijk een bevestiging hebt gekregen van Annelies van Biesbergen. De nietigheid van een of meerdere bepalingen tast de geldigheid en toepassing van de overige bepalingen niet aan.

  Algemene voorwaarden zijn geschreven voor als er onverhoopt iets niet goed verloopt. Onze AV zijn branche gerelateerd, deze worden door vrijwel alle aanbieders in onze branche toegepast, met hier en daar kleine verschillen en of aanpassingen.

  Op voorhand is het belangrijk om te weten dat als er onverhoopt toch iets voorvalt, dan wordt er, indien de situatie het natuurlijk toelaat, in onderling overleg (graag zelfs) eerst naar een oplossing gezocht alvorens de AV te hanteren, zo is de instelling van Atelier van Biesbergen

  Definities

  Organisator: Atelier van Biesbergen

  Opdrachtgever: De (rechts-)persoon die aan de organisator een verzoek heeft gedaan om tegen betaling werkzaamheden te verrichten. Bij aanmelding gaat de opdrachtgever akkoord met de informatie en voorwaarden van Atelier van Biesbergen beschreven zoals hieronder:

  Artikel 1. Overeenkomst/Boeking

  1.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever een reservering heeft gedaan via een van onze websites:

  anneliesvanbiesbergen.nl, hetkinderatteljee.nl, workshopschilderen.be, twandevos.nl workshopschilderen.nl, naaktmodel-schilderen.be en naaktmodel- schilderen.nl of via per e-mail of telefoon gemaakte afspraken.

  De definitieve afspraken worden altijd per e-mail bevestigd.

  1.2. Op alle boekingen gelden de vastgestelde annuleringskosten en annuleringsregels. Er gelden andere regels wanneer Corona actief is in ons land. Op dat moment worden de afwijkende regels vermeld op de website onder de menuknop CORONA.

  Artikel 2. Betaling

  2.1. Als u met minder personen komt dan waarvoor door aanvrager gereserveerd is, kan ik het bedrag helaas niet in mindering brengen. Wel is het mogelijk andere personen mee te nemen voor diegenen die niet kunnen.

  2.2. Bij het afsluiten van de overeenkomst voor groepen vindt er door de opdrachtgever betaling plaats van de datum en aanvang van de workshop, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

  Artikel 3. Opzegging door de organisator

  3.1 De organisator heeft te allen tijde het recht een overeenkomst, al dan niet reeds afgesloten, te weigeren en/of te beëindigen, in geval de opdracht in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling of overmacht. Organisator heeft tevens het recht een overeenkomst te beëindigen indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming beschadigen.

  3.2 Omwille van de betrouwbaarheid en de gastvrijheid van ons bedrijf zijn we er opgericht om de workshops, ook bij onvoorzien omstandigheden zo veel mogelijk door te laten gaan. Oplossingen zoekt bij problemen en onverwachte omstandigheden dus;-) waar alle teams van Atelier van Biesbergen zich dan ook voor de volle 100% voor inzetten. Mocht er onverhoopt vanuit onze bedrijvigheid een boeking worden geannuleerd, dan zal ik de betaling van opdrachtgever (mits die al door opdrachtgever is voldaan) vanzelfsprekend geheel retourneren.

  Artikel 4. Opzegging door de opdrachtgever Inleiding:

  Een boeking door opdrachtgever betekend dat de organisator een bepaald tijdstip reserveert en dat deze voor dat tijdstip andere aanvragen afwijst/niet meer kan en zal aannemen. Hoe dichter de datum van opzegging door de opdrachtgever ligt tegen het tijdstip van de boeking, hoe kleiner de kans nog is dat dat tijdstip opnieuw ingeboekt kan/gaat worden, immers de meeste boekingen worden een aanzienlijke periode van te voren geboekt en daarom zijn de gehanteerde staffels onder artikel 4.2 al heel vriendelijk/in het voordeel van de opdrachtgever. Bovenstaande geeft daarom geen ruimte om af te wijken van het gestelde onder artikel 4.2, maar ook niet omdat er voor die betreffende boeking al kosten zijn gemaakt.

  Als de opdrachtgever in een situatie terecht komt van overmacht dan is dat heel erg, maar het zou niet eerlijk zijn dat een overmachts-situatie van iemand

  anders voor rekening komt voor ons bedrijf. Bij een onverwachte gebeurtenis gaan we gezamenlijk op zoek gaan naar een passende oplossing, doch de voorwaarden onder 4.2 blijven op voorhand van kracht.

  4.1. Opzegging van de reservering door de deelnemer dient vroegtijdig meegedeeld te worden aan organisator.

  4.2. Opzeggingstermijnen en opzegkosten.

  4.2.1 workshop reserveringen: Indien de opzeggingsdatum 21 dagen of verder ligt van de aanvangsdatum worden de workshopkosten niet in rekening gebracht en/of teruggestort.

  Groepsreserveringen (per email) : Indien de opzeggingsdatum 30 dagen of verder ligt van de aanvangsdatum betaald u 75,-

  administratiekosten.

  4.2.2 Workshop reserveringen: Indien de opzeggingsdatum ligt tussen dag 21 en dag 7 gelegen vanaf de aanvangsdatum dan wordt er 25% in mindering gebracht op het terug te storten bedrag. In de week van de workshop is opzegging niet meer mogelijk. Je hebt nog wel de mogelijkheid de workshop te verzetten. Dan worden er geen kosten in rekening gebracht.

  Je kunt dan gebruik maken van mijn onze agenda om nog nieuw tijdstip en en nieuwe datum te prikken. Raadpleeg de voorwaarden in de bevestiging.

  Groepsreserveringen (per email) : Indien de opzeggingsdatum ligt tussen dag 30 en dag 7 gelegen vanaf de aanvangsdatum zoals per email staat vermeld: 35% van het gehele boeking bedrag.

  4.2.3 Groepsreserveringen (per email) : Indien de opzeggingsdatum ligt tussen dag 7 en dag 1 gelegen vanaf de aanvangsdatum zoals per email staat vermeld: 50% van het gehele boeking bedrag.

  4.3. Groepsreserveringen (per email) : Atelier van Biesbergen attendeert hierbij opdrachtgever er op dat er mogelijkheden bestaan om elders voor deze boeking een annuleringsverzekering af te kunnen sluiten.

  4.4. Opzegging kan alleen schriftelijk gebeuren. Artikel 5. Deelnemer

  5.1 Indien de deelnemer op enigerlei wijze schade toebrengt aan bezittingen van de organisator dan is de deelnemer zelf verantwoordelijk en zal deelnemer de schade vergoeden.

  5.2 Atelier van Biesbergen stelt de opdrachtgever in de gelegenheid om, de workshops persoonlijk bij Atelier van Biesbergen in detail te komen bespreken, als ook de offerte, als ook specifieke wensen, als ook om de locatie van Atelier van Biesbergen vooraf te komen bezichtigen om een complete indruk te krijgen waarvoor men wil boeken. En daarom kan de organisator niet aansprakelijk

  worden gesteld indien opdrachtgever of deelnemers ontevreden zijn over de invulling van de geboekte/workshop/locatie

  5.3 Indien de deelnemer tijdens de uitvoering meent dat de overeengekomen activiteit niet voldoet aan de beschrijving van deze activiteit in de publicaties van de organisator, dan dient de deelnemer dat ter plaatse aan de organisator te berichten. Deze organisator zal ervoor zorg dragen, dat de onvolkomenheid of klacht voor zover mogelijk naar tevredenheid wordt verholpen.

  Artikel 6. Aansprakelijkheid organisator

  6.1. Indien de deelnemer op enigerlei wijze lichamelijk of geestelijk letsel oploopt, dan is de deelnemer zelf verantwoordelijk hiervoor en kan de organisator niet aansprakelijk worden gesteld. Voor schade ontstaan aan mobiele telefoons, kleding en camera’s kan de organisatie niet aansprakelijk worden gesteld.

  6.2. Veiligheid staat bij Atelier van Biesbergen op plaats 1. Aan het begin en tijdens de workshop zal hierover uitleg gedaan worden. Indien u deze aanwijzingen niet opgevolgd is dat altijd eigen verantwoordelijkheid.

  Artikel 7. Overmacht

  7.1. In geval van overmacht heeft Atelier van Biesbergen het recht de uitvoering van de opdracht geheel te ontbinden, zonder dat de deelnemer uit dien hoofde enig recht of vergoeding van schade, kosten of interesten kan doen gelden. De organisator zal de deelnemer direct op de hoogte stellen van elk geval van overmacht en trachten een voor beider partijen bevredigend alternatief aan te bieden.

  7.2. Overmacht: overlijden, brand, stroomstoring en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst niet meer van de opdrachtnemer kan worden gevergd.

  Artikel 8. Gedragsregels omtrent de Naakt model workshops op locatie en /of in de Ateliers

 4. Respect en normale omgangsvormen, er mogen geen foto's gemaakt worden. de Workshopbegelieder maakt foto's van het  verloop van de workshop

  .

  Privacyverklaring